Realizacja projektów

Tytuł projektu: Cyfryzacja przedsiębiorstwa IBIF.PL KOWALSKI PAWEŁCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Projekt realizowany w ramach konkursu nr FELU.02.04-IP.01-001/23, Działania 2.4 Cyfryzacja lubelskich MŚP, Priorytetu II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu, programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Dane Beneficjenta: IBIF.PL KOWALSKI PAWEŁCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2024-03-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2024-12-31

Projekt zakłada wdrożenie rozwiązania cyfrowego opartego na innowacyjnych funkcjach produktowych i organizacyjnych w przedsiębiorstwie w związku z zakupem oprogramowania seryjnego, dostępu do AWS, usługi technologicznej i szkoleniowej. Przedsięwzięcie polega na zakupie oprogramowania seryjnego/modułowego wraz z usługą szkoleniową i technologiczną w celu zwiększenia poziomu cyfryzacji przedsiębiorstwa.
Grupą docelową jest Wnioskodawca czyli małe przedsiębiorstwo oraz pracownicy zatrudnienie w ramach przedsiębiorstwa. Dodatkową grupą docelową przedsiębiorstwa są podmioty współpracujące z IBIF, Zleceniodawcy oraz podmioty fizyczne korzystające z usług przedsiębiorstwa np. w zakresie panelu hostingowego czy Centrum serwisowego.

Dziedzina projektu: Cyfryzacja MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy biznesowe, ośrodki innowacji cyfrowych, żywe laboratoria, przedsiębiorcy internetowi i przedsiębiorstwa ICT typu start-up, usługi B2B)

Projekt jest zgodny z Działaniem 2.4 Cyfryzacja lubelskich MŚP, przyczyniając się do realizacji Celu szczegółowego 1(ii) czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych FEL 2021-2027. Wsparcie przyczyni się do zwiększenia zaawansowania cyfrowego w firmie w tym do rozwoju Przemysłu 4.0 oraz modeli biznesowych wykorzystujących rozwiązania cyfrowe, opartych na gromadzeniu, analizie, wymianie i przetwarzaniu danych. Inwestycja ma charakter transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0 i gospodarki opartej na danych, cyfryzację przedsiębiorstw, zwiększenie wykorzystania systemów procesowych, wsparcie przestawienia się firm na cyfrowy łańcuch dostaw i wprowadzanie produktów i usług opartych na TIK do codziennej działalności, digitalizację procesów.

Wydatki ogółem: 1 357 575,60 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 1 092 920,00 PLN
Dofinansowanie: 764 660,00 PLN
Wkład własny: 328 260,00 PLN
Umowa o dofinansowanie nr: FELU.02.04-IP.01-0114/23-00

Biuro projektu: Szerokie 56N, 20-050 Lublin

Bezpłatna wycena
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia 2016/679. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest IBIF.PL KOWALSKI PAWEŁCZAK S.K.A. Więcej informacji dot. ochrony danych osobowych znajdą Państwo w polityce prywatności. Klikając WYŚLIJ akceptujesz wszystkie powyższe warunki.